Mammoeters nieuw Logo

Danny 2eDanny 2e

2013 Eindelek (Bert en Ursula Garnier)


Refrein:
Eindelek, bin iech!
Wat iech altied höb wèlle zien.
Prins vaan Mestreech, of tant Katrien mèt häör wasmesjien!
Eindelek, bin iech!
De Romein dee Mestreech heet gestiech.
Beppie, Sint Servaos,
Rieu of Sinterklaos!
’t Maak niks oet wat iech verzin.
Minckeleers mèt vlam, lang Lies of Kakmedam!
’t Is Vastelaovend, alles kin!

Couplèt:
Och wat zouw toch gere, ’n ster wèlle zien,
en bekind vaan d’n T.V.
D’n trompettis bij ’t Mooswief um 12 oor ’s nachs,
of de spits vaan M.V.V!
En ouch dit jaor höb iech miech weer get bedach,…
Jao, op dee carneval höb iech zoelang gewach!

  2014 2012