Mammoeters nieuw Logo

Ludo 1eLudo 1e

2006 Mie Fietske


Refrein:
Wat 'ne elend, wat 'n pech
Mie gans nui fietske dat is weg
't is neet geklajd, 't is neet gestole
meh de gemeinte is mie fietske weg goon hole
Is dat noe sjiek? Is dat noe sjoen?
Wat moot iech zoonder fietske doen?
Mieljaar, wat höb iech noe e leid
Kin iemes miech vertèlle boe mie fietske steit?

Koeplèt: 
Iech koch miech lès e fietske, zoe nuierwèts model
mèt vaan de hippe kleure en mèt 'n sjieke bel
Iech ging 't oetperbere, zoe midde in de stad
En höb 't bij e buimke eve neergezat
En ouch al leep iech gaar neet wied
Mie nui fietske bin iech kwiet. !

  2007 2005